Monday, August 29, 2016

இந்தியனாக இருங்கள்

இந்தியனாக இருங்கள் ஏமளிகளாக இருங்கள்
நாங்கள் ஆடும் சதுரங்கத்திர்க்கு காய்களாக இருங்கள்
நாங்கள் அருந்தும் மதுரசத்திர்க்கு திராட்சைகளாக இருங்கள்
நாங்கள் அணியும் ஆடைகளுக்கு பட்டு பழுக்களாக இருங்கள்
எங்கள் வெளிச்சத்திற்கு எரிந்து கொண்டே இருங்கள்
படுத்திருங்கள், பசித்திருங்கள்
கண்ணீரையும், காயங்களையும் வாங்கி கொண்டு
அகிம்சையோடு இருங்கள்...

                                    - கவிகோ